.RU

«Белогорье» - страница 22
ВИДЫ

27.05-16.06;20 суток, 5 лов.

16.06-19.07;33 суток, 4 лов.

19.07-10.08;22 суток, 4 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ceratinopsis stativa

1

0,10

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

2

Gonathium paradoxum

1

0,10

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

3

Araneus duadratus

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,11

4%

4

Pardosa lugubris

5

0,50

5%

3

0,23

5%

0

0,00

0%

5

Tarentula sulzeri

3

0,30

3%

1

0,08

2%

0

0,00

0%

6

T. trabalis

52

5,20

56%

6

0,45

11%

8

0,91

32%

7

Tricca lutetiana

20

2,00

22%

24

1,82

43%

0

0,00

0%

8

Trochosa terricola

3

0,30

3%

9

0,68

16%

2

0,23

8%

9

Drassylus pusilus

0

0,00

0%

4

0,30

7%

0

0,00

0%

10

Zelotes subterraneus

0

0,00

0%

1

0,08

2%

0

0,00

0%

11

Ozyptila claveata

2

0,20

2%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

12

Xysticus cambridgei

5

0,50

5%

4

0,30

7%

0

0,00

0%

13

Lycosidae juv.

1

0,10

1%

4

0,30

7%

14

1,59

56%
ИТОГО кол-во экз.

93

9,30

100%

56

4,24

100%

25

2,84

100%
Кол-во ловушко-суток
10013288Число видов
983

Таблица 8.2.1.15


Пробная площадка 9. Лесная опушка, высокий травостой (кв. 7, выд.19) со степью (кв.7, выд.5)


ВИДЫ

27.05-16.06;20 суток, 4 лов.

16.06-19.07;33 суток, 3 лов.

19.07-10.08;22 суток, 3 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Pardosa lugubris

9

1,13

8%

2

0,20

4%

1

0,15

5%

2

Tarentula sulzeri

0

0,00

0%

2

0,20

4%

0

0,00

0%

3

T. trabalis

84

10,50

75%

11

1,11

20%

5

0,76

24%

4

Tricca lutetiana

14

1,75

13%

24

2,42

44%

0

0,00

0%

5

Trochosa terricola

2

0,25

2%

5

0,51

9%

0

0,00

0%

6

Agroeca brunnea

1

0,13

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

7

A. lusatica

0

0,00

0%

1

0,10

2%

0

0,00

0%

8

Haplodrassus signifer

0

0,00

0%

1

0,10

2%

0

0,00

0%

9

Zelotes latreillei

1

0,13

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

10

Thanatus formicinus

0

0,00

0%

1

0,10

2%

0

0,00

0%

11

Xysticus cambridgei

0

0,00

0%

3

0,30

6%

0

0,00

0%

12

X. cristatus

1

0,13

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

13

X. robustus

0

0,00

0%

2

0,20

4%

0

0,00

0%

14

Evarcha laetabunda

0

0,00

0%

1

0,10

2%

0

0,00

0%

15

Lycosidae juv.

0

0,00

0%

1

0,10

2%

15

2,27

71%
ИТОГО кол-во экз.

112

14,00

100%

54

5,45

100%

21

3,18

100%
Кол-во ловушко-суток
809966Число видов
7112

Таблица 8.2.1.16


Пробная площадка 10. Лесная поляна. Кв. 7, выд.19


ВИДЫ

27.05-16.06;20 суток, 3 лов.

16.06-19.07;33 суток, 4 лов.

19.07-10.08;22 суток, 5 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Euryopis flavomaculata

0

0,00

0%

1

0,08

1%

2

0,18

7%

2

Abacoproeces saltuum

1

0,17

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

3

Gonathium paradoxum

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,09

4%

4

Microlinyphia pusilla

0

0,00

0%

1

0,08

1%

0

0,00

0%

5

Pachygnatha degeeri

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,09

4%

6

P. listeri

1

0,17

1%

1

0,08

1%

0

0,00

0%

7

Pardosa lugubris

25

4,17

16%

12

0,91

8%

4

0,36

14%

8

Tarentula sulzeri

0

0,00

0%

8

0,61

6%

0

0,00

0%

9

T. trabalis

112

18,67

70%

56

4,24

39%

5

0,45

18%

10

Tricca lutetiana

3

0,50

2%

11

0,83

8%

0

0,00

0%

11

Trochosa terricola

0

0,00

0%

4

0,30

3%

6

0,55

21%

12

Agroeca brunnea

1

0,17

1%

1

0,08

1%

1

0,09

4%

13

Drassodes pubescens

0

0,00

0%

1

0,08

1%

0

0,00

0%

14

Drassylus pusillus

0

0,00

0%

2

0,15

1%

0

0,00

0%

15

Haplodrassus signifer

1

0,17

1%

1

0,08

1%

1

0,09

4%

16

Micaria pulicaria

1

0,17

1%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

17

Z. apricorum

0

0,00

0%

2

0,15

1%

0

0,00

0%

18

Agelena labyrinthica

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,09

4%

19

Xysticus cambridgei

11

1,83

7%

39

2,95

27%

0

0,00

0%

20

Lycosidae juv.

3

0,50

2%

4

0,30

3%

6

0,55

21%
ИТОГО кол-во экз.

159

26,50

100%

144

10,91

100%

28

2,55

100%
Кол-во ловушко-суток
60132110Число видов
9149

Таблица 8.2.1.17


Пробная площадка 11. Опушка зарослей вишни степной (кв. 5, выд.3 ) со степью (кв.5, выд1 )


ВИДЫ

27.05-16.06;20 суток, 5 лов.

16.06-19.07;33 суток, 3 лов.

19.07-10.08;22 суток, 4 лов.

Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
Учтено особей, шт.
всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

всего

на 10 ловушко-суток

Обилие,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Pardosa lugubris

0

0,00

0%

9

1,36

19%

0

0,00

0%

2

P. palustris

0

0,00

0%

1

0,15

2%

1

0,11

14%

3

T. trabalis

19

1,90

53%

12

1,82

26%

0

0,00

0%

4

Tricca lutetiana

0

0,00

0%

1

0,15

2%

0

0,00

0%

5

Trochosa terricola

3

0,30

8%

5

0,76

11%

2

0,23

29%

6

Agroeca cuprea

2

0,20

6%

0

0,00

0%

0

0,00

0%

7

Drassodes pubescens

0

0,00

0%

3

0,45

6%

0

0,00

0%

8

Drassylus pusillus

0

0,00

0%

4

0,61

9%

0

0,00

0%

9

Haplodrassus signifer

6

0,60

17%

8

1,21

17%

1

0,11

14%

10

Z. latreillei

1

0,10

3%

1

0,15

2%

0

0,00

0%

11

Z. subterraneus

0

0,00

0%

1

0,15

2%

0

0,00

0%

12

Xysticus robustus

0

0,00

0%

0

0,00

0%

1

0,11

14%

13

Lycosidae juv.

5

0,50

14%

2

0,30

4%

2

0,23

29%
ИТОГО кол-во экз.

36

3,60

100%

47

7,12

100%

7

0,80

100%
Кол-во ловушко-суток
1006688Число видов
5104

8.2.2. Население норных хищников участка «Лес на Ворскле».

Абсолютный учёт численности норных хищников (лисица, барсук) в выводковый период в 2001г. проводился путём выявления всех жилых нор и подсчёта численности молодняка в выводках (Чиркова, 1952; Новиков, 1953). Наблюдения за выводками лисицы в целях определения их численности проводились в конце апреля – мае, выводками барсука – в июне – сентябре.

Таблица 8.2.2.1

Результаты учетов численности норных хищников в выводковый период

на участке «Лес на Ворскле»


Наименование вида

Учтено

выводков

особей

всего

в т.ч. сеголеток

Лисица

3

не менее 14

не менее 11

Барсук

1

6

4

bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-organizaciya-i-planirovanie-proizvodstva-145-programmirovanie-na-yazike-visokogo.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-stranica-2.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-stranica-9.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-uchebno-metodicheskij-kompleks-kursa-perm-pgpu-2008.html
bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-zadachami-izucheniya-disciplini-yavlyayutsya.html
bezopasnosti-vseh-urovnej.html
 • control.bystrickaya.ru/elementi-teorii-oshibok-pogreshnostej-zakonomernost-i-sluchajnost-sluchajnaya-izmenchivost-v-tochnih-naukah.html
 • textbook.bystrickaya.ru/iv-svedeniya-o-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelnosti-emitenta-ezhekvartalnij-otchet-oao-lenagaz-kod-emitenta.html
 • znanie.bystrickaya.ru/62-predvaritelnoe-znachenie-diametra-vneshnej-delitelnoj-okruzhnosti-shesterni.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-pervaya-ponimanie-razlichiya-mezhdu-obladaniem-i-bitiem-erich-fromm-to-have-or-to-be.html
 • literature.bystrickaya.ru/bkakovi-potencialnie-izderzhki-prinyatiya-rossiej-bolonskoj-modeli-i-kakovi-puti-ih-minimizacii.html
 • books.bystrickaya.ru/dokument-67-spravochnik-faktov-i-dokumentov.html
 • turn.bystrickaya.ru/polozhenie-o-provedenii-ezhegodnogo-respublikanskogo-konkursa-chelovek-i-priroda-polozhenie-o-provedenii-ezhegodnogo-respublikanskogo-konkursa-ekolider.html
 • composition.bystrickaya.ru/oktyabr--oktyabr-plan-meropriyatij-po-nadzoru-za-soblyudeniem-trebovanij-pozharnoj-bezopasnosti-na-obektah.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/budni-soldatskoj-zhizni-scenarii-konkursnaya-programma-k-23-fevralya-31-scenarij-krossvord-i-zagadki-k-23-fevralya-33.html
 • learn.bystrickaya.ru/evolyuciya-upravlencheskogo-ucheta-i-ego-sovremennoe-ponyatie-metodika-buhgalterskogo-ucheta-28-osnovnie-principi-vedeniya.html
 • tasks.bystrickaya.ru/13-upravlenie-po-rezultatam-v-koncepcii-reformi-otchet-o-razvitii-proekta-5-institucionalnij-komponent-administrativnaya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/super-dance-xxl-stranica-5.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-po-specialnosti-220501-65-upravlenie-kachestvom.html
 • predmet.bystrickaya.ru/shesterka.html
 • writing.bystrickaya.ru/federalnaya-celevaya-programma-stranica-11.html
 • textbook.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-vklyuchaet-ezhemesyachnie-postupleniya-novih-knig-v-fond-massovih-bibliotek-cbs-g-astrahani-po-vsem-otraslyam-znanij-mestonahozhdenie-knig-oboznacheno-uslovno-bukvami-i-nomerami-filialov.html
 • books.bystrickaya.ru/dalnij-vostok-v-godi-velikoj-otechestvennoj-vojni.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vosstanovlenie-instituta-gosudarstvennoj-ekologicheskoj-ekspertizi-gosudarstvennaya-programma-rf-energosberezhenie.html
 • textbook.bystrickaya.ru/i-otrazheni-osnovnie-napravleniya-modernizacii-rossijskogo-obrazovaniya-1-7-bolshaya-rol-v-etih-dokumentah-otvoditsya-voprosam-informatizacii-obrazovaniya-sushest.html
 • universitet.bystrickaya.ru/teper-moj-chered-sozdat-nemnogo-bolshe-radug.html
 • klass.bystrickaya.ru/52-urovni-i-granici-izmenenij-izmeneniyami.html
 • crib.bystrickaya.ru/ii-srednevekove-v-xvii-vv-a-n-markovoj-rekomendovano-ministerstvom-obrazovaniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vijti-iz-shineli-novie-izvestiya-kolesnichenko-aleksandr-21022006-30-str-1.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aaoutside-entity-any-corporation-other-than-a-corporation-that-otkritij-konkurs-po-viboru-strahovoj-organizacii.html
 • writing.bystrickaya.ru/blejk-u-izbrannie-stihi-sbornik-sost-a-m-zverev-na-angl-i-russk-yaz-stranica-9.html
 • reading.bystrickaya.ru/mdeniet-ilim-aartu-informacionnij-byulleten-novih-postuplenij-knig-za-maj-2007-goda.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-po-itogam-samoobsledovaniya-podgotovki-magistrov-po-napravleniyu-230100-68-informatika-i-vichislitelnaya-tehnika-samara-2010-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/statistika-zanyatosti-i-bezrabotici.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-3-proizvodstvo-po-peresmotru-zakon-rk-ot-13-07-1999-n-412-o-vvedenii-v-dejstvie-grazhdanskogo-processualnogo.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vvedenie-v-psihosomatiku-chast-3.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-postroenie-i-analiz-algoritmov.html
 • studies.bystrickaya.ru/goticheskaya-arhitektura-istoriya-izobrazitelnogo-iskusstva-i-arhitekturi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-ufa-2008-udk-531075-3-bbk-22-2ya73-stranica-15.html
 • literature.bystrickaya.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-territoriya-uspeha-shag-za-shagom-programma-orientirovana-na-detej-13-15-let.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-1-organizaciya-paryashih-poletov-v-termicheskih-voshodyashih-potokah-ekspluataciya-i-tehnika-pilotirovaniya-serijnih-planerov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.